Jump to content
Bodziu

Problem z pluginem

10 posts in this topic

Recommended Posts

Witam,

mam dziwny problem. Wgrałem na serwer powody kicków Trampa i plugin ten działał bez zarzutów. Tworząc dalej swoją wizję serwera nagle napotkałem się na error logi właśnie z tym pluginem. Objawy? Działą wszystko prócz powodów, których nie wyświetla.

 

Logi:

 

Function is not present (function "ads") (plugin "reason_kick.amxx")
[AMXX] Displaying debug trace (plugin "reason_kick.amxx")
[AMXX] Run time error 10: native error (native "set_task")
[AMXX]    [0] reason_kick.sma::plugin_init (line 75)

 

SMA:

 

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>

#define PLUGIN	"Reason Kicker"
#define AUTHOR	"Tramp"
#define VERSION	"0.1"

new g_menuPosition[33];
new g_menuPlayers[33][32];
new g_menuPlayersNum[33];
new g_coloredMenus;
new g_kickReasons[7][128];
new g_lastCustom[33][128];
new g_inCustomReason[33];
new g_kickedPlayer;

#define MAXSLOTS 32

enum Color
{
	YELLOW = 1, 	// Yellow
	GREEN, 		// Green
	TEAM_COLOR, 	// Red, Grey, Blue
	GREY, 		// Grey
	RED, 		// Red
	BLUE, 		// Blue
}

new TeamInfo;
new SayText;
new MaxSlots;

new TeamName[][] = 
{
	"",
	"TERRORIST",
	"CT",
	"SPECTATOR"
}

new bool:IsConnected[MAXSLOTS + 1];


public plugin_init()
{
	register_dictionary("common.txt")
	register_dictionary("admincmd.txt")
	register_dictionary("plmenu.txt")
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
	register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY);
	register_clcmd("amx_kickmenu", "cmdKickMenu", ADMIN_KICK, "- displays kick menu")
	register_clcmd("amx_customkickreason", "setCustomKickReason", ADMIN_KICK, "- configures custom ban message")
	register_menucmd(register_menuid("Kick Menu"), 1023, "actionKickMenu")
	register_menucmd(register_menuid("Kick Reason Menu"), 1023, "actionKickMenuReason")
	
	register_cvar("amx_kick_r1","");
	register_cvar("amx_kick_r2","");
	register_cvar("amx_kick_r3","");
	register_cvar("amx_kick_r4","");
	register_cvar("amx_kick_r5","");
	register_cvar("amx_kick_r6","");
	register_cvar("amx_kick_r7","");
	
	new k1[32], k2[32], k3[32], k4[32], k5[32], k6[32], k7[32];
	
	get_cvar_string("amx_kick_r1",k1, 31);
	get_cvar_string("amx_kick_r2",k2, 31);
	get_cvar_string("amx_kick_r3",k3, 31);
	get_cvar_string("amx_kick_r4",k4, 31);
	get_cvar_string("amx_kick_r5",k5, 31);
	get_cvar_string("amx_kick_r6",k6, 31);
	get_cvar_string("amx_kick_r7",k7, 31);
	
	set_task(320.0, "ads", 7777, "", 0, "b");

	g_kickReasons[0] = k1
	g_kickReasons[1] = k2
	g_kickReasons[2] = k3
	g_kickReasons[3] = k4
	g_kickReasons[4] = k5
	g_kickReasons[5] = k6
	g_kickReasons[6] = k7
	
	TeamInfo = get_user_msgid("TeamInfo");
	SayText = get_user_msgid("SayText");
	MaxSlots = get_maxplayers();
}

public cmdKickMenu(id, level, cid)
{
	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
		displayKickMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

displayKickMenu(id, pos)
{
	if (pos < 0)
		return

	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])

	new menuBody[512]
	new b = 0
	new i
	new name[32]
	new start = pos * 8

	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
		start = pos = g_menuPosition[id] = 0

	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "KICK_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 8 + ((g_menuPlayersNum[id] % 8) ? 1 : 0)))
	new end = start + 8
	new keys = MENU_KEY_0

	if (end > g_menuPlayersNum[id])
		end = g_menuPlayersNum[id]

	for (new a = start; a < end; ++a)
	{
		i = g_menuPlayers[id][a]
		get_user_name(i, name, 31)

		if (access(i, ADMIN_IMMUNITY))
		{
			++b
		
			if (g_coloredMenus)
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s^n\w", b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d#. [\rIMMUNITET\d] %s^n", name)
		} else {
			keys |= (1<<b)
				
			if (is_user_admin(i))
				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "\r%d. \w[\rADMIN\w] %s ^n\w" : "\r%d. \w[\rADMIN\w] %s ^n", ++b, name)
			else
				len += format(menuBody[len], 511-len, "\r%d.\w %s^n", ++b, name)
		}
	}

	if (end != g_menuPlayersNum[id])
	{
		format(menuBody[len], 511-len, "^n\r9.\w %L^n\r0.\w %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
		keys |= MENU_KEY_9
	}
	else
		format(menuBody[len], 511-len, "^n\r0.\w %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")

	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Kick Menu")
}

public actionKickMenu(id, key)
{
	switch (key)
	{
		case 8: displayKickMenu(id, ++g_menuPosition[id])
		case 9: displayKickMenu(id, --g_menuPosition[id])
		default:
		{
			/* new player = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 8 + key]
			new authid[32], authid2[32], name[32], name2[32]
			
			get_user_authid(id, authid, 31)
			get_user_authid(player, authid2, 31)
			get_user_name(id, name, 31)
			get_user_name(player, name2, 31)
			
			new userid2 = get_user_userid(player)

			log_amx("Kick: ^"%s<%d><%s><>^" kick ^"%s<%d><%s><>^"", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2)

			show_activity_key("ADMIN_KICK_1", "ADMIN_KICK_2", name, name2);

			
			server_cmd("kick #%d", userid2)
			server_exec() */
			
			g_kickedPlayer = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 8 + key]

			displayKickMenuReason(id)
		}
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

displayKickMenuReason(id)
{
	new menuBody[1024]
	new len = format(menuBody,1023, g_coloredMenus ? "%s^n\w^n" : "%s^n^n", "\y[\ruXXX.PL\y] \wPowod :")
	new i = 0;

	while (i < 7)
	{
		if (strlen(g_kickReasons[i])) 
			len+=format(menuBody[len],1023-len,"\r%d.\w %s^n",i+1,g_kickReasons[i])
		
		i++
	}
	
	len+=format(menuBody[len],1023-len,"^n\r8.\w Wlasny Powod^n")
	if (g_lastCustom[id][0]!='^0')
		len+=format(menuBody[len],1023-len,"^n\r9.\w %s^n",g_lastCustom[id])

	len+=format(menuBody[len],1023-len,"^n\r0.\w %L^n",id,"EXIT")	

	new keys = MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2 | MENU_KEY_3 | MENU_KEY_4 | MENU_KEY_5 | MENU_KEY_6 | MENU_KEY_7 | MENU_KEY_8 | MENU_KEY_0

	if (g_lastCustom[id][0]!='^0')
		keys |= MENU_KEY_9

	show_menu(id,keys,menuBody,-1,"Kick Reason Menu")
}

public actionKickMenuReason(id,key)
{
	switch (key)
	{
		case 9:
		{
			displayKickMenu(id,g_menuPosition[id])
		}

		case 7:
		{
			g_inCustomReason[id]=1
			client_cmd(id,"messagemode amx_customkickreason")

			return PLUGIN_HANDLED
		}

		case 8:
		{
			kickUser(id,g_lastCustom[id])
		}

		default:
		{
			kickUser(id,g_kickReasons[key])
		}
	}
	displayKickMenu(id,g_menuPosition[id] = 0)

	return PLUGIN_HANDLED
}

public setCustomKickReason(id,level,cid)
{
	if (!cmd_access(id,level,cid,1))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	new szReason[128]
	read_argv(1,szReason,127)
	copy(g_lastCustom[id],127,szReason)

	if (g_inCustomReason[id])
	{
		g_inCustomReason[id]=0
		kickUser(id,g_lastCustom[id])
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

kickUser(id,kickReason[])
{
	new player = g_kickedPlayer;

	new name[32], name2[32], authid[32],authid2[32]
	get_user_name(player,name2,31)
	get_user_authid(player,authid2,31)
	get_user_authid(id,authid,31)
	get_user_name(id,name,31)
	
	
	new userid2 = get_user_userid(player);
	//client_print(0,print_chat,"Twoje id : %d ", userid2);

	log_amx("Kick: ^"%s<%d><%s><>^" kick ^"%s<%d><%s><>Powod: %s^"", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2, kickReason)
	
	set_hudmessage(0, 255, 0, 0.05, 0.35, 0, 6.0, 5.0, 0.5, 0.15, 7);
	show_hudmessage(0, "Gracz o nicku %s ^nZostal wyrzucony przez %s ^nPowod: %s", name2, name, kickReason);
	//client_print(0,print_chat,"Gracz o nicku %s ^nZostal wywalony przez %s ^nPowod: %s", name2, name, kickReason);

	server_cmd("kick #%d ^"%s^"",userid2,kickReason)
	

}

public client_putinserver(player)
{
	IsConnected[player] = true;
}

public client_disconnect(player)
{
	IsConnected[player] = false;
}

public ColorChat(id, Color:type, const msg[], {Float,Sql,Result,_}:...)
{
	static message[256];

	switch(type)
	{
		case YELLOW: // Yellow
		{
			message[0] = 0x01;
		}
		case GREEN: // Green
		{
			message[0] = 0x04;
		}
		default: // White, Red, Blue
		{
			message[0] = 0x03;
		}
	}

	vformat(message[1], 251, msg, 4);

	// Make sure message is not longer than 192 character. Will crash the server.
	message[192] = '^0';

	new team, ColorChange, index, MSG_Type;
	
	if(!id)
	{
		index = FindPlayer();
		MSG_Type = MSG_ALL;
	
	} else {
		MSG_Type = MSG_ONE;
		index = id;
	}
	
	team = get_user_team(index);	
	ColorChange = ColorSelection(index, MSG_Type, type);

	ShowColorMessage(index, MSG_Type, message);
		
	if(ColorChange)
	{
		Team_Info(index, MSG_Type, TeamName[team]);
	}
}

ShowColorMessage(id, type, message[])
{
	message_begin(type, SayText, _, id);
	write_byte(id)		
	write_string(message);
	message_end();	
}

Team_Info(id, type, team[])
{
	message_begin(type, TeamInfo, _, id);
	write_byte(id);
	write_string(team);
	message_end();

	return 1;
}

ColorSelection(index, type, Color:Type)
{
	switch(Type)
	{
		case RED:
		{
			return Team_Info(index, type, TeamName[1]);
		}
		case BLUE:
		{
			return Team_Info(index, type, TeamName[2]);
		}
		case GREY:
		{
			return Team_Info(index, type, TeamName[0]);
		}
	}

	return 0;
}

FindPlayer()
{
	new i = -1;

	while(i <= MaxSlots)
	{
		if(IsConnected[++i])
		{
			return i;
		}
	}

	return -1;
}

 

Bardzo prosiłbym o pomoc :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minut temu, Bodziu napisał:

Function is not present (function "ads") (plugin "reason_kick.amxx")

 

Jak byk jest napisane, że funkcja do której się odwołujesz nie istnieje ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

No to jest dla mnie jasne, niejasne jest dla mnie to, ze to działało i bez ingerencji przestało :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie masz takiej funkcji w kodzie dlatego wywala Ci błąd :)

Chodzi o tą linijkę

set_task(320.0, "ads", 7777, "", 0, "b");

Share this post


Link to post
Share on other sites
O 9.11.2017 o 14:58, Bodziu napisał:

Function is not present (function "ads") (plugin "reason_kick.amxx") [AMXX] Displaying debug trace (plugin "reason_kick.amxx") [AMXX] Run time error 10: native error (native "set_task") [AMXX]    [0] reason_kick.sma::plugin_init (line 75)

 

 spróbuj dopisać debug przy pluginie w plugins.ini

Share this post


Link to post
Share on other sites
O 11.11.2017 o 18:28, `ЯЕďvΞιΝ napisał:

 

 spróbuj dopisać debug przy pluginie w plugins.ini

 

To jest info już po debugu. 

Rozumiem, że nie ma tej funkcji, ale co mam począć jak podsumowując to ej nigdy nie było lub nie odpowiadała za nic, ponieważ plugin działał bez zarzutów :/

By  Pogrom ,

była tak funkcja :) public ads() { for (new i = 1; i <= 32; i++) { if (is_user_connected(i)) { ColorChat(i, GREY, " "); ColorChat(i, GREY, " "); } } }

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wiadomość wygenerowana automatycznie:

Powód: Sprawa została wyjaśniona

Temat został zamknięty przez moderatora lub administratora, jeżeli się z tym nie zgadzasz raportuj post.

Wszelkie uzasadnione reklamacje/pretensje/sugestie/rady przyjmuje ekipa forum.

Z Pozdrowieniami,

Ekipa CSKatowice.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

O Nas

CSKatowice.com powstało dnia 28 lipca 2012 roku. Jesteśmy prężnie rozwijającą się siecią serwerów Counter-Strike. Nasza młoda i uzdolniona kadra Administratorów pozwala nam się szybko rozwijać!

Społeczność

Reklama

cskatowice
×
×
  • Create New...