Jump to content

  Locked Problem z pluginem


  Bodziu
   Share

  Recommended Posts

  • Cała zawartość 10
  • Temat został założony
  • Ostatnia odpowiedź

  Witam,

  mam dziwny problem. Wgrałem na serwer powody kicków Trampa i plugin ten działał bez zarzutów. Tworząc dalej swoją wizję serwera nagle napotkałem się na error logi właśnie z tym pluginem. Objawy? Działą wszystko prócz powodów, których nie wyświetla.

   

  Logi:

   

  Function is not present (function "ads") (plugin "reason_kick.amxx")
  [AMXX] Displaying debug trace (plugin "reason_kick.amxx")
  [AMXX] Run time error 10: native error (native "set_task")
  [AMXX]    [0] reason_kick.sma::plugin_init (line 75)

   

  SMA:

   

  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <cstrike>
  
  #define PLUGIN	"Reason Kicker"
  #define AUTHOR	"Tramp"
  #define VERSION	"0.1"
  
  new g_menuPosition[33];
  new g_menuPlayers[33][32];
  new g_menuPlayersNum[33];
  new g_coloredMenus;
  new g_kickReasons[7][128];
  new g_lastCustom[33][128];
  new g_inCustomReason[33];
  new g_kickedPlayer;
  
  #define MAXSLOTS 32
  
  enum Color
  {
  	YELLOW = 1, 	// Yellow
  	GREEN, 		// Green
  	TEAM_COLOR, 	// Red, Grey, Blue
  	GREY, 		// Grey
  	RED, 		// Red
  	BLUE, 		// Blue
  }
  
  new TeamInfo;
  new SayText;
  new MaxSlots;
  
  new TeamName[][] = 
  {
  	"",
  	"TERRORIST",
  	"CT",
  	"SPECTATOR"
  }
  
  new bool:IsConnected[MAXSLOTS + 1];
  
  
  public plugin_init()
  {
  	register_dictionary("common.txt")
  	register_dictionary("admincmd.txt")
  	register_dictionary("plmenu.txt")
  	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
  	register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY);
  	register_clcmd("amx_kickmenu", "cmdKickMenu", ADMIN_KICK, "- displays kick menu")
  	register_clcmd("amx_customkickreason", "setCustomKickReason", ADMIN_KICK, "- configures custom ban message")
  	register_menucmd(register_menuid("Kick Menu"), 1023, "actionKickMenu")
  	register_menucmd(register_menuid("Kick Reason Menu"), 1023, "actionKickMenuReason")
  	
  	register_cvar("amx_kick_r1","");
  	register_cvar("amx_kick_r2","");
  	register_cvar("amx_kick_r3","");
  	register_cvar("amx_kick_r4","");
  	register_cvar("amx_kick_r5","");
  	register_cvar("amx_kick_r6","");
  	register_cvar("amx_kick_r7","");
  	
  	new k1[32], k2[32], k3[32], k4[32], k5[32], k6[32], k7[32];
  	
  	get_cvar_string("amx_kick_r1",k1, 31);
  	get_cvar_string("amx_kick_r2",k2, 31);
  	get_cvar_string("amx_kick_r3",k3, 31);
  	get_cvar_string("amx_kick_r4",k4, 31);
  	get_cvar_string("amx_kick_r5",k5, 31);
  	get_cvar_string("amx_kick_r6",k6, 31);
  	get_cvar_string("amx_kick_r7",k7, 31);
  	
  	set_task(320.0, "ads", 7777, "", 0, "b");
  
  	g_kickReasons[0] = k1
  	g_kickReasons[1] = k2
  	g_kickReasons[2] = k3
  	g_kickReasons[3] = k4
  	g_kickReasons[4] = k5
  	g_kickReasons[5] = k6
  	g_kickReasons[6] = k7
  	
  	TeamInfo = get_user_msgid("TeamInfo");
  	SayText = get_user_msgid("SayText");
  	MaxSlots = get_maxplayers();
  }
  
  public cmdKickMenu(id, level, cid)
  {
  	if (cmd_access(id, level, cid, 1))
  		displayKickMenu(id, g_menuPosition[id] = 0)
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  displayKickMenu(id, pos)
  {
  	if (pos < 0)
  		return
  
  	get_players(g_menuPlayers[id], g_menuPlayersNum[id])
  
  	new menuBody[512]
  	new b = 0
  	new i
  	new name[32]
  	new start = pos * 8
  
  	if (start >= g_menuPlayersNum[id])
  		start = pos = g_menuPosition[id] = 0
  
  	new len = format(menuBody, 511, g_coloredMenus ? "\y%L\R%d/%d^n\w^n" : "%L %d/%d^n^n", id, "KICK_MENU", pos + 1, (g_menuPlayersNum[id] / 8 + ((g_menuPlayersNum[id] % 8) ? 1 : 0)))
  	new end = start + 8
  	new keys = MENU_KEY_0
  
  	if (end > g_menuPlayersNum[id])
  		end = g_menuPlayersNum[id]
  
  	for (new a = start; a < end; ++a)
  	{
  		i = g_menuPlayers[id][a]
  		get_user_name(i, name, 31)
  
  		if (access(i, ADMIN_IMMUNITY))
  		{
  			++b
  		
  			if (g_coloredMenus)
  				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d%d. %s^n\w", b, name)
  			else
  				len += format(menuBody[len], 511-len, "\d#. [\rIMMUNITET\d] %s^n", name)
  		} else {
  			keys |= (1<<b)
  				
  			if (is_user_admin(i))
  				len += format(menuBody[len], 511-len, g_coloredMenus ? "\r%d. \w[\rADMIN\w] %s ^n\w" : "\r%d. \w[\rADMIN\w] %s ^n", ++b, name)
  			else
  				len += format(menuBody[len], 511-len, "\r%d.\w %s^n", ++b, name)
  		}
  	}
  
  	if (end != g_menuPlayersNum[id])
  	{
  		format(menuBody[len], 511-len, "^n\r9.\w %L^n\r0.\w %L", id, "MORE", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
  		keys |= MENU_KEY_9
  	}
  	else
  		format(menuBody[len], 511-len, "^n\r0.\w %L", id, pos ? "BACK" : "EXIT")
  
  	show_menu(id, keys, menuBody, -1, "Kick Menu")
  }
  
  public actionKickMenu(id, key)
  {
  	switch (key)
  	{
  		case 8: displayKickMenu(id, ++g_menuPosition[id])
  		case 9: displayKickMenu(id, --g_menuPosition[id])
  		default:
  		{
  			/* new player = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 8 + key]
  			new authid[32], authid2[32], name[32], name2[32]
  			
  			get_user_authid(id, authid, 31)
  			get_user_authid(player, authid2, 31)
  			get_user_name(id, name, 31)
  			get_user_name(player, name2, 31)
  			
  			new userid2 = get_user_userid(player)
  
  			log_amx("Kick: ^"%s<%d><%s><>^" kick ^"%s<%d><%s><>^"", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2)
  
  			show_activity_key("ADMIN_KICK_1", "ADMIN_KICK_2", name, name2);
  
  			
  			server_cmd("kick #%d", userid2)
  			server_exec() */
  			
  			g_kickedPlayer = g_menuPlayers[id][g_menuPosition[id] * 8 + key]
  
  			displayKickMenuReason(id)
  		}
  	}
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  displayKickMenuReason(id)
  {
  	new menuBody[1024]
  	new len = format(menuBody,1023, g_coloredMenus ? "%s^n\w^n" : "%s^n^n", "\y[\ruXXX.PL\y] \wPowod :")
  	new i = 0;
  
  	while (i < 7)
  	{
  		if (strlen(g_kickReasons[i])) 
  			len+=format(menuBody[len],1023-len,"\r%d.\w %s^n",i+1,g_kickReasons[i])
  		
  		i++
  	}
  	
  	len+=format(menuBody[len],1023-len,"^n\r8.\w Wlasny Powod^n")
  	if (g_lastCustom[id][0]!='^0')
  		len+=format(menuBody[len],1023-len,"^n\r9.\w %s^n",g_lastCustom[id])
  
  	len+=format(menuBody[len],1023-len,"^n\r0.\w %L^n",id,"EXIT")	
  
  	new keys = MENU_KEY_1 | MENU_KEY_2 | MENU_KEY_3 | MENU_KEY_4 | MENU_KEY_5 | MENU_KEY_6 | MENU_KEY_7 | MENU_KEY_8 | MENU_KEY_0
  
  	if (g_lastCustom[id][0]!='^0')
  		keys |= MENU_KEY_9
  
  	show_menu(id,keys,menuBody,-1,"Kick Reason Menu")
  }
  
  public actionKickMenuReason(id,key)
  {
  	switch (key)
  	{
  		case 9:
  		{
  			displayKickMenu(id,g_menuPosition[id])
  		}
  
  		case 7:
  		{
  			g_inCustomReason[id]=1
  			client_cmd(id,"messagemode amx_customkickreason")
  
  			return PLUGIN_HANDLED
  		}
  
  		case 8:
  		{
  			kickUser(id,g_lastCustom[id])
  		}
  
  		default:
  		{
  			kickUser(id,g_kickReasons[key])
  		}
  	}
  	displayKickMenu(id,g_menuPosition[id] = 0)
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  public setCustomKickReason(id,level,cid)
  {
  	if (!cmd_access(id,level,cid,1))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	new szReason[128]
  	read_argv(1,szReason,127)
  	copy(g_lastCustom[id],127,szReason)
  
  	if (g_inCustomReason[id])
  	{
  		g_inCustomReason[id]=0
  		kickUser(id,g_lastCustom[id])
  	}
  
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
  
  kickUser(id,kickReason[])
  {
  	new player = g_kickedPlayer;
  
  	new name[32], name2[32], authid[32],authid2[32]
  	get_user_name(player,name2,31)
  	get_user_authid(player,authid2,31)
  	get_user_authid(id,authid,31)
  	get_user_name(id,name,31)
  	
  	
  	new userid2 = get_user_userid(player);
  	//client_print(0,print_chat,"Twoje id : %d ", userid2);
  
  	log_amx("Kick: ^"%s<%d><%s><>^" kick ^"%s<%d><%s><>Powod: %s^"", name, get_user_userid(id), authid, name2, userid2, authid2, kickReason)
  	
  	set_hudmessage(0, 255, 0, 0.05, 0.35, 0, 6.0, 5.0, 0.5, 0.15, 7);
  	show_hudmessage(0, "Gracz o nicku %s ^nZostal wyrzucony przez %s ^nPowod: %s", name2, name, kickReason);
  	//client_print(0,print_chat,"Gracz o nicku %s ^nZostal wywalony przez %s ^nPowod: %s", name2, name, kickReason);
  
  	server_cmd("kick #%d ^"%s^"",userid2,kickReason)
  	
  
  }
  
  public client_putinserver(player)
  {
  	IsConnected[player] = true;
  }
  
  public client_disconnect(player)
  {
  	IsConnected[player] = false;
  }
  
  public ColorChat(id, Color:type, const msg[], {Float,Sql,Result,_}:...)
  {
  	static message[256];
  
  	switch(type)
  	{
  		case YELLOW: // Yellow
  		{
  			message[0] = 0x01;
  		}
  		case GREEN: // Green
  		{
  			message[0] = 0x04;
  		}
  		default: // White, Red, Blue
  		{
  			message[0] = 0x03;
  		}
  	}
  
  	vformat(message[1], 251, msg, 4);
  
  	// Make sure message is not longer than 192 character. Will crash the server.
  	message[192] = '^0';
  
  	new team, ColorChange, index, MSG_Type;
  	
  	if(!id)
  	{
  		index = FindPlayer();
  		MSG_Type = MSG_ALL;
  	
  	} else {
  		MSG_Type = MSG_ONE;
  		index = id;
  	}
  	
  	team = get_user_team(index);	
  	ColorChange = ColorSelection(index, MSG_Type, type);
  
  	ShowColorMessage(index, MSG_Type, message);
  		
  	if(ColorChange)
  	{
  		Team_Info(index, MSG_Type, TeamName[team]);
  	}
  }
  
  ShowColorMessage(id, type, message[])
  {
  	message_begin(type, SayText, _, id);
  	write_byte(id)		
  	write_string(message);
  	message_end();	
  }
  
  Team_Info(id, type, team[])
  {
  	message_begin(type, TeamInfo, _, id);
  	write_byte(id);
  	write_string(team);
  	message_end();
  
  	return 1;
  }
  
  ColorSelection(index, type, Color:Type)
  {
  	switch(Type)
  	{
  		case RED:
  		{
  			return Team_Info(index, type, TeamName[1]);
  		}
  		case BLUE:
  		{
  			return Team_Info(index, type, TeamName[2]);
  		}
  		case GREY:
  		{
  			return Team_Info(index, type, TeamName[0]);
  		}
  	}
  
  	return 0;
  }
  
  FindPlayer()
  {
  	new i = -1;
  
  	while(i <= MaxSlots)
  	{
  		if(IsConnected[++i])
  		{
  			return i;
  		}
  	}
  
  	return -1;
  }

   

  Bardzo prosiłbym o pomoc :)

  Link to comment
  Share on other sites

  Hej! Nie widzisz zawartości tego postu?
  Sign In lub Create an account, aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji!
  Link to comment
  Share on other sites

  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!