Jump to content

  Locked [ZAMKNIĘTY] Od marca nowa kontrola celno-skarbowa. W planach rewizje, konwoje i przesłuchania


  Ogen Dogen
   Share

  Recommended Posts

  Prawo do przesłuchania świadków, przeprowadzania rewizji z użyciem psów służbowych i prawo do przeszukania osób - to tylko ułamek z listy nowych uprawnień nadanych przez resort finansów w zakresie kontroli celno-skarbowej.

  1 marca wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która definiuje nowy rodzaj inspekcji. Oprócz kontroli podatkowej, na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej pojawia się kontrola celno-skarbowa, której wykonawcy zdobyli znacznie szerszy wachlarz możliwości w zakresie oceny naruszenia przepisów.

  Resort finansów tłumaczy, że kontrole celno-skarbowe (nazywane "twardą kontrolą") będą nakierowane na zwalczanie przestępstw prowadzonych na szeroką skalę, które powodują istotną szkodę dla Skarbu Państwa, jak na przykład wyłudzenia VAT.

   

  Przebieg kontroli celno-skarbowej

  Wszczęcie kontroli może nastąpić bez uprzedzenia lub z urzędu po otrzymaniu przez funkcjonariuszy upoważnienia, o czym mówi art. 62 ustawy o KAS. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.

  W niektórych przypadkach kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

   

   

  Gdzie może zostać przeprowadzona kontrola celno-skarbowa? Czynności sprawdzające mogą być wykonywane:

   

  • w urzędzie celno-skarbowym,
  • w siedzibie kontrolowanego,
  • w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych
  • w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością,
  • w innych urzędach obsługujących organy KAS.

  Co skontrolują inspektorzy KAS?

  Resort finansów informuje, że zadania realizowane przez piony kontrolne będą skupiały się na likwidacji istniejącej obecnie szarej strefy i minimalizacji wykroczeń i popełnianych nieprawidłowości. 

  Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa kontroli mogą podlegać m.in. następujące aspekty:

  • przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, celnego oraz innych związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,

  • przestrzeganie prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów,

  • przestrzeganie praw regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,

  • rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów,

  • przesyłki pocztowe,

  • wywóz i przywóz na terenie Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom,

  • prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy.

   

  Kontrola celno-skarbowa będzie zajmować się również m.in. działalnością zorganizowanych grup przestępczych, karuzelami podatkowymi

   

  Jakie uprawnienia mają kontrolerzy KAS?

  Zgodnie z art. 64 ustawy o KAS w ramach kontroli celno-skarbowej inspektorom przysługuje uprawnienie m.in. do:

  • żądania udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,

  • wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w innym pomieszczeniu kontrolowanego,

  • przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków,

  • przeszukiwania lokali, lokali mieszkaniowych z użyciem i urządzeń technicznych i psów służbowych,

  • zasięgania opinii biegłych,

  • żądania przeprowadzenia spisu z natury,

  • badania towarów surowców półproduktów i wyrobów w celu ich zbadania,

  • przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach w drodze eksperymentu, doświadczenia lub odtworzenia możliwości gry na automacie lub gry na innym urządzeniu,

  • żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli,

  • nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe,

  Ponadto funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowych będą uprawnieni do:

  • przeprowadzenia rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,

  • przeszukania osób,

  • konwoju i strzeżenia towarów

  • kontroli przesyłek pocztowych

  • zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

  Ponad 90% ustaleń w przeprowadzonych postępowaniach kontrolnych dotyczyło podatku od towarów i usług (VAT). To ten podatek w największym stopniu tworzy szarą strefę. Łączna kwota nadużyć przekroczyła ponad 20 mld zł. Organy kontroli skarbowej przeprowadziły 9855 postępowań kontrolnych – tak wyglądały ubiegłoroczne statystyki, o których pisał Rafał Mundry w artykule: „Fiskus wykrył w 2016 r. oszustwa podatkowe na 22 mld zł”. Pozostaje poczekać na to, czy nowe „twarde kontrole” osiągną zamierzony efekt ministra Mateusza Morawieckiego.

   

  Źródło: bankier.pl

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Guest
  This topic is now closed to further replies.
   Share

  ×
  ×
  • Create New...
  You are viewing the forum as guest.
  You do not have access to some content and features!